Asbestsanering
Asbestsanering

Asbestsanering in Van Ewijcksluis

Geacht college,

SV-1814 De sanering van de ernstig vervuilde asbestweg in Van Ewijcksluis is inmiddels in gang gezet. Door Rijkswaterstaat is ter plekke een asbestconcentratie tot 510 mg per kg droge stof vastgesteld. Goede voorzorgsmaatregelen, zoals waarschuwingsborden en afscherming van het terrein met hekken, zijn al verplicht bij asbestvervuiling met een concentratie van 100 mg per kg droge stof. In Van Ewijcksluis gaat het om een concentratie die vijf maal zo hoog is. Ieder risico op blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbest moet te allen tijde worden voorkomen. 

Vragen

 1. De zwaar met asbest vervuilde grond in Van Ewijcksluis wordt afgegraven door een kraanmachinist en een werknemer met een schop. Bent u ervan op de hoogte dat deze asbestsaneerders geen beschermende kleding en geen gezichtsbeschermende maskers dragen?
  Antwoord
  Het betreft in dit geval een bodemsanering en geen asbestsanering. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het speciaal voor dit werk opgestelde Veiligheids- & Gezondheidsplan.
  Er zitten hecht gebonden asbeststukjes in het te ontgraven materiaal. Het te ontgraven materiaal is vochtig (boven de 10 %). Als het droger wordt (onder de 10%), wordt het materiaal bevochtigd. Er wordt 2 x per uur een vochtmeting gedaan. Het materiaal wordt afgevoerd in gesloten containers en is voldoende vochtig. Zowel de kraanmachinist als de persoon onder de kraan dragen beschermende kleding, alles volgens protocol; de grondwerker heeft handschoenen en overall aan. Bij het betreden en verlaten van het gebied gaat hij door de reinigingsunit die aan het gebied staat geschakeld. Gezien de voldoende vochtigheid van het materiaal is het dragen van adembescherming niet aan de orde. De kraanmachinist werkt in een graafmachine met overdruk en stapt in en uit de kraan bij het hek in schoongebied.
 2. Zo ja, kunt u aangeven waarom dit zo is?
  Antwoord
  Zie het antwoord onder 1.
 3. Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat deze werknemers tijdens hun werkzaamheden blootgesteld blijven aan asbest? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?
  Antwoord
  N.v.t. Het werk is overigens afgerond.
 4. Kunt u uitleggen waarom het waarschuwingsbord op het terrein vermeldt dat het bij de werkzaamheden om vervuilde grond gaat, terwijl het om een asbestsanering gaat?
  Antwoord
  Dit werk is geen asbestsanering. Het gaat om verontreinigde grond/puin, waarin hechtgebonden asbestdeeltjes zitten. Vandaar ook de tekst op de waarschuwingsborden aan de hekken.
 5. Kunt u aangeven welke maatregelen er zijn genomen om te voorkomen dat omwonenden en werknemers van bijvoorbeeld ZAP tijdens de werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest?
  Antwoord
  Op de saneringslocatie wordt niemand blootgesteld aan asbest omdat de vochtigheid van het te ontgraven materiaal boven de 10 % is en blijft.
   

Met vriendelijke groet,

Jan Eichhorn                                   T.J.M. Groot

GroenLinks Hollands Kroon            wethouder Openbare ruimte