Bestemmingsplan Verplaatsing Pluimveebedrijf Het Kippenhok v.o.f.

Het college vraagt de raad in te stemmen met wijziging van het bestemmingsplan nabij Alkmaarseweg 25, om bedrijfsverplaatsing van pluimveebedrijf Het Kippenhok mogelijk te maken. Het gaat hier niet alleen om, zoals het college het noemt, een bedrijfsverplaatsing, maar vooral om een enorme bedrijfsuitbreiding, namelijk van 85.000 naar 550.000 dieren.

Per jaar gaat het om ongeveer vier miljoen kippen (regelmatige afvoer van slachtrijpe kippen inbegrepen). Een kippenbedrijf van 120.000 leghennen of 220.000 vleeskuikens of meer geldt als een megastal, dus Het Kippenhok wordt een héél grote megastal, een gigastal zelfs. Dit is bio-industrie. Dit is niet duurzaam. En dat in Hollands Kroon! Kippenproductie op industriële wijze, geen uitloop, geen daglicht. Op deze manier met dieren omgaan kan echt niet. Hier is geen sprake van dierenwelzijn. Daarom is GroenLinks tegen megastallen en tegen bio-industrie.

Wat betreft de verkeersintensiteit wordt gesproken over maximaal veertien vrachtwagens per etmaal. Dat is veel. Het vlakbij gelegen bedrijf Meerkip wordt gemakshalve niet meegeteld. Dit bedrijf heeft ruim 400.000 kippen, wat neerkomt op ongeveer drie miljoen kippen per jaar. Tel je dit bedrijf mee, dan kom je uit op een veel hoger aantal zware verkeersbewegingen, ook ‘s nachts. Ook met de andere in de directe omgeving gevestigde intensieve veehouderijen wordt op geen enkele wijze rekening gehouden.

De advocaat van omwonenden liet ons gisteren weten dat er door het college in de reactienota op de zienswijzen over Het Kippenhok is gesteld dat er geen probleem bestaat ten aanzien van stikstofdepositie, omdat de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet (Nbw) is aangevraagd. Op het ontwerp van die vergunning is er echter een zienswijze is ingediend en bovendien is er beroep ingesteld tegen de verleende vergunning bij de Raad van State. Naar aanleiding daarvan zijn er door de Raad van State vragen gesteld aan het Europese Hof over hoe Nederland omgaat met de programmatische aanpak van stikstof. Het zal nog meerdere maanden duren, voordat duidelijk wordt of de verleende Nbw-vergunning wordt vernietigd. De uitvoerbaarheid van het bestemmingplan is niet verzekerd als wij nu besluiten om het vast te stellen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de gezondheidsrisico’s van veehouderijbedrijven voor omwonenden. Uit deze onderzoeken blijkt dat er bij een concentratie van zulke grote bedrijven wel degelijk een verhoogd risico is voor de volksgezondheid. Deze risico's worden in het raadsvoorstel niet genoemd bij het maatschappelijk effect. Daar gaat het alleen om het wegnemen van ontwikkelingsbeperkingen voor Agriport. Dit is een toch wel erg eenzijdige benadering. Door de bedrijfsverplaatsing van Het Kippenhok ontstaan er cumulatieve effecten, onder andere op het gebied van fijnstof, waar megakippenstallen om bekend staan. Hier is in de MER onvoldoende rekening mee gehouden. Met dat fijnstof kunnen ziekteverwekkende organismen worden vervoerd die van dier naar mens kunnen worden overgebracht. Dit fijnstof kan een afstand van wel vijf kilometer afleggen. Je zult maar binnen die straal van vijf kilometer wonen. En dat zijn toch best veel mensen. Eén huis staat zelfs op maar een paar honderd meter afstand. Ook bestaat het risico van antibioticaresistentie. De kans op vogelgriep is veel groter bij zo'n concentratie van dieren. De gevolgen daarvan hebben we onlangs nog in het oosten van Nederland kunnen ervaren. Enige voorzorg is dus wel op zijn plaats. Heeft het college hierover overleg met de GGD gehad? Is het college voorbereid op een uitbraak van ziektes, bij dieren en bij mensen?

In bijlage 3 staat op pagina 85 bij de conclusies onder het kopje 4.11 Landschap en cultuurhistorie te lezen: "Door de verplaatsing van het bedrijf naar de Alkmaarseweg 25 wordt de openheid van het landschap door de nieuwe inrichting aangetast. Verder treden er geen wezenlijke effecten op." Hoezo, verder geen wezenlijke effecten? Het gaat in de Wieringermeer toch juist om de openheid van het landschap? Dat is wat wij altijd zo roemen, maar waarvan steeds minder sprake is, als gevolg van dit soort bedrijfsvestigingen. De openheid van het landschap is de afgelopen jaren al veel te veel aangetast. De Wieringermeer wordt één groot industrieterrein, met megastallen, gedrochten van datacenters en kassen. Waarom gaan wij daar niet met meer respect mee om? Dat moet toch anders kunnen?

Deze overwegingen, voorzitter, maken het GroenLinks onmogelijk om in te stemmen met dit collegevoorstel.