MFA
MFA

DOSSIER HUISVESTING MFA DE ONTMOETING EN KROONDOMEIN

Het was een droomproject. MFA De Ontmoeting en het Kroondomein finaal op de schop, helemaal in de lijn met de vernieuwende bedrijfsfilosofie van Hollands Kroon. Multifunctioneel gebruik, soberheid en doelmatigheid staan bij de verbouwing van de twee gemeentehuizen voorop, zei het college twee jaar geleden. Een bedrijfsmatige aanpak met een gegarandeerd succes. Het liep toch even anders. Er zijn meteen vanaf het begin al grote fouten gemaakt, die niet gecorrigeerd zijn door het college en die niet zijn meegedeeld aan de raad.
Vanavond hebben twee wethouders hun ontslag ingediend vanwege de grote budgetoverschrijding – zo’n 2,5 miljoen euro! - en omdat de raad hierover niet en te laat geïnformeerd. Wij respecteren hun beslissing. Eerder zijn om dezelfde reden de gemeentesecretaris en de concern controller al vertrokken.

Een van de uitgangspunten bij de verbouwing was het jaarlijkse financiële voordeel dat eruit zou voortvloeien. De huurinkomsten uit de MFA zouden hoger zijn dan de kapitaallasten van de verbouwing van beide panden. Dit voorgespiegelde voordeel is inmiddels omgeslagen in een jaarlijkse financiële strop. De gemeente, of beter gezegd: alle inwoners van Hollands Kroon, lijden een fors verlies. En dat nog vele jaren lang. Alle potjes moeten worden leeggetrokken om dit te kunnen betalen. Misschien komt de gemeente zo niet in de rode cijfers terecht, maar toch hadden we van dit geld veel andere dingen kunnen betalen die veel belangrijker zijn dan de gemeentehuizen. En dat kan nu niet meer.

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2015 vroegen wij al of het nu wel zo'n goed idee was dat de gemeente als verhuurder op zou gaan treden. Zou het niet beter zijn om het gebouw te verkopen? Verhuren is sowieso een onzekere factor. Kapitaallasten zijn langjarig en huurovereenkomsten worden voor kortere tijd afgesloten. Daar komt nog bij dat het onderhoud van het gebouw toch ook altijd op de schouders van de verhuurder rust. Hoeveel is daar eigenlijk voor begroot? GroenLinks was weer veel te somber, werd gezegd. Echt, dit plan was de beste optie, met nagenoeg geen risico. Dit was beslist geen overtuigend verhaal, dus wij hebben niet met het voorstel ingestemd. Helaas helemaal terecht, blijkt nu.

Pas in september 2017 heeft het college de raad ingelicht over de realisatie van de gestelde doelen en het financiële verloop van het project. Dat moest toen wel, omdat er de afgelopen twee jaar, zonder medeweten van de raad, op diverse onderdelen aanvullende keuzes met financiële effecten zijn gemaakt. Bij aanvang van het project stond een sobere en doelmatige aanpak en inrichting voorop. Nu alles is afgerond meldt het college dat de inrichting van het gemeentelijke gedeelte passend is bij de organisatiefilosofie van Hollands Kroon, en daarmee doelmatig. Fantastisch. Jammer dat de soberheid de afgelopen twee jaar geheel uit beeld verdwenen is. Het college denkt inmiddels dat een beoordeling van het criterium sobere inrichting subjectief van aard is en daarom niet aan te geven. Dat klopt, maar al die soberheid ruim kost ons een kwart ton extra. Hoe kon dit gebeuren? Wij misgunnen onze ambtenaren niets, maar toch, het blijft gemeenschapsgeld.

Met de overschrijdingen van vandaag trekken deze lasten een zware wissel op de toekomst. Niet alleen wij, maar ook de toekomstige generaties lijden hieronder. Dit strookt niet met het duurzaamheidspricipe van Hollands Kroon, dat luidt dat alles wat wij doen niet ten laste mag komen van toekomstige generaties. Maar daar dacht men niet aan. Het kon niet stuk. Winst, werkgelegenheid, multifunctioneel gebruik, Hollands Kroon in de vaart der volkeren, maar ook grote overschrijdingen, een college zonder inzicht en zonder toezicht, een organisatie in chaos en, wat nog het ergst is, een raad die al bij aanvang onjuist is geïnformeerd en er verder ook volledig buiten werd gehouden. Er werd ons een rad voor de ogen gedraaid. Als de raad direct had geweten dat dit een verliesgevend project was, dan had de raad een ander besluit kunnen nemen. Waarom dan toch doorzetten?
Door de wethouders Westerkamp en Meskers is de laatste weken bij herhaling gezegd dat ze niet goed waren geïnformeerd door de organisatie. Zelfs na heftige kritiek vanuit de raad werd deze mening gecontinueerd, ook uitgebreid in de pers. De wethouders gingen uit van een volkomen vertrouwen in de organisatie. Dat is niet goed, ze hadden er bovenop moeten zitten, dat is gewoon hun taak. Zeker in het besef dat de kosten bij zulke projecten heel vaak volkomen uit de hand lopen. Het is veel te gemakkelijk om, nu het fout blijkt te zijn gegaan, de schuld bij de ambtenaren te leggen. Zij kunnen zich niet verdedigen. Het college had veel beter op moeten letten en is en blijft verantwoordelijk voor alle overschrijdingen, maar voelt dat kennelijk niet zo. Dat is niet professioneel.

Het gevolg is een enorme overschrijding van bijna 2,5 miljoen euro. Er zijn bovendien nog wat onduidelijkheden die hierbij opgeteld zullen moeten worden. Het gaat daarbij niet om geringe bedragen. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend hoeveel er is uitgegeven aan tijdelijke huisvesting voor onze ambtenaren in 2016. De auditcommissie heeft dit niet boven water kunnen krijgen, wat bijzonder merkwaardig is. Dat zou toch gewoon uit de financiële administratie op te diepen moeten zijn? Ook is nog niet duidelijk hoeveel btw er moet worden terugbetaald. Daar bovenop komen de onduidelijkheden betreffende de kapitaallasten. Bij de herrekening van de kapitaallasten van de verbouwing wordt een bedrag van 171.887 euro genoemd en bij kapitaallasten meerwerk een bedrag van 39.488 euro, bij elkaar dus 211.375 euro per jaar. Tot welk jaar lopen deze kapitaallasten? Hoe lang en hoe zwaar drukken deze lasten op de begroting voor de komende jaren? Met andere woorden: welk totaalbedrag is hiermee gemoeid? Desgevraagd liet het college weten dat de totale investering verschillende looptijden kent, maar een totaalbedrag werd niet genoemd. Wij vragen ons ook af hoe het zit met de kapitaallasten van de vorige verbouwingen? Zijn die al afbetaald? En kunnen we erop vertrouwen dat andere cijfers die aan de raad worden gepresenteerd wel kloppen?

Kortom: uit alles blijkt dat het college geen grip heeft op organisatie, dat de raad onjuist, onvolledig en te laat is geïnformeerd, en dat tot overmaat van ramp ook het budgetrecht van de raad is aangetast.
Voorzitter, je moet maar lef hebben. Ik zal u zeggen, en dat vind ik een hele trieste constatering, dat ik het vertrouwen in dit college volledig heb verloren.
Tot zover in de eerste termijn.