Legalisering van de thuisteelt van medicinale cannabis

SV-1728 Geachte college,
Afgelopen februari heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die de wietteelt onder strikte voorwaarden reguleert. Met deze wet wordt de volksgezondheid bevorderd en de criminaliteit rond het kweken en aanleveren van cannabis aan koffieshops teruggedrongen.

Vraag 1:
Bent u ervan op de hoogte dat deze wet gemeenten onder strikte voorwaarden de mogelijkheid biedt tot legalisering van de thuisteelt van medicinale cannabis?
Antwoord:
Ja, als u de op 1 en 14 februari 2017 in de Tweede Kamer behandelde initiatiefwet ‘Gesloten coffeeshopketen’ bedoelt. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat er mogelijkheden komen om gedoogd cannabis te telen. De wet treedt pas in werking nadat de Eerste Kamer hiermee ingestemd heeft.

 

Vraag 2:
Bent u ervan op de hoogte dat medicinale cannabis een lager THC-gehalte heeft dan cannabis in de koffieshop, dat dit gecombineerd met CBD een pijnbestrijdende en genezende werking heeft en dat veel patiënten baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis?
Antwoord:
Het is bekend dat patiënten baat kunnen hebben bij het gebruik van medicinale cannabis. Het verstrekken van medicinale cannabis aan apotheken is geregeld via het Bureau van Medicinale Cannabis. Dit bureau heeft een ontheffing van de Opiumwet voor het telen van medicinale cannabis.
Medicinale cannabis moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo mogen er geen bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schimmels en bacteriën in medicinale cannabis zitten. Uit onderzoek is gebleken dat cannabis uit de coffeeshop lang niet altijd voldoet aan deze kwaliteitseisen (zie https://www.cannabisbureau.nl/).

Vraag 3:
Bent u het met ons eens dat een positief gevolg van de legalisering zal zijn dat de criminaliteit in de wietteelt wordt teruggedrongen, omdat patiënten dan medicinale cannabis legaal kunnen aanschaffen en dat deze mensen hierdoor rust en zekerheid krijgen?
Antwoord:
Wellicht kan het een kleine bijdrage leveren aan het terugdringen van de criminaliteit. Uit memorie van toelichting bij de initiatiefwet blijkt echter dat criminele samenwerkingsverbanden onverminderd betrokken blijven bij zowel de handel als de teelt.
Wij begrijpen dat legalisering voor de groep patiënten, die medicinale cannabis gebruiken en dit niet op recept kunnen verkrijgen, kan leiden tot meer rust en zekerheid. In het bijzonder voor mensen die een huurhuis bewonen. De gevolgen voor huurders zijn namelijk groter (directe huisuitzetting) dan voor huiseigenaren.

Vraag 4:
Enkele gemeenten, waaronder Schagen, hebben inmiddels initiatieven genomen ten aanzien van de legalisering van de thuisteelt van medicinale cannabis. Bent u voornemens om ook tot legalisering over te gaan en het streven van de gemeente Schagen te ondersteunen?
Antwoord:
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft alle gemeenteraden van Nederland opgeroepen om een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen.
In de gemeenteraad van Schagen wordt een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om de brief van de gemeente Hof van Twente te ondersteunen.
Het is aan uw raad om deze brief wel of niet te ondersteunen. Ter informatie treft u hierbij de brief van de gemeente Hof van Twente aan.

Vraag 5:
Zo nee, waarom niet?
Geen antwoord beschikbaar (redactie)

Met vriendelijke groet,
Jan Eichhorn                             J.R.A. Nawijn
GroenLinks Hollands Kroon      Burgemeester

Op donderdag 1 juni wordt/werd door de PvdA, VVD en Groenlinks een motie betreffende deze problematiek ingediend.