Dok
Dok

Toezegging tegemoetkoming aan Dokbedrijf Luyt in Den Oever

Geacht college,
De ontwikkelingen betreffende de verplaatsing van Dokbedrijf Luyt hebben door de vertraagde oplevering van de daarvoor bestemde kade in de haven van Den Oever en het dientengevolge mislopen van een subsidie van 300.000 euro van het Visserijfonds een negatieve wending genomen, hetgeen wij zeer betreuren. Het is lastig te bepalen wie voor deze zaken verantwoordelijk is en daar wil GroenLinks op dit moment dan ook niet in treden. Het risico is echter wel dat deze ontwikkelingen schade kunnen (gaan) toebrengen aan de economie en de werkgelegenheid in Den Oever en aan de financiële positie van Hollands Kroon.

Dat voor de ontstane impasse een oplossing moet worden gevonden, is evident. Het college doet een toezegging, verwoord in zijn memo aan de raad van 16 januari 2018, om Dokbedrijf Luyt tegemoet te komen voor een bedrag van 75.000 euro en daarnaast heeft de provincie aangegeven daar met 50.000 euro in mee te gaan. De toezegging van het college is, ook vanuit gemeentebelang gezien, begrijpelijk, want als het bedrijf failliet zou gaan is de schade voor de gemeente wellicht veel groter. Wat ons bevreemdt is dat de raad hierin niet wordt gekend. Bedragen groter dan 50.000 euro moeten door de raad worden gesanctioneerd. Het budgetrecht van de raad wordt hiermee genegeerd, en dat is niet voor het eerst.
Vragen

  1. De raad heeft met het college afgesproken om niet begrote uitgaven hoger dan 50.000 euro aan de raad voor te leggen, alvorens toezeggingen te doen. Klopt het dat u Dokbedrijf Luyt al begin december 2017 heeft voorgesteld om het bedrijf met 75.000 euro tegemoet te komen?
  2. Zo ja, waarom heeft u verzuimd om de raad in te lichten over dit voornemen?
  3. In uw memo van 18 januari 2018 geeft u aan dat u op 16 januari in deze kwestie een besluit heeft genomen, namelijk om het bedrijf met 75.000 euro tegemoet te komen. Dit bedrag is niet gesanctioneerd door de raad. Waarom heeft u deze uitgave niet aan de raad voorgelegd?
  4. In uw antwoord op vragen van D66 (SV-1807) meldt u dat het inmiddels gedane voorstel voor Hollands Kroon financiële gevolgen ter grootte van 75.000 euro heeft en dat de te maken kosten in de lopende exploitatiebegroting verwerkt moeten worden. Bent u het met ons eens dat door deze toezegging reeds begrote en door de raad gesanctioneerde uitgaven niet meer gedaan kunnen worden?
  5. Zo ja, kunt u aangeven aan welke plannen hierdoor geen uitvoering kan worden gegeven en bent u voornemens om deze begrotingswijziging wel aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Reactie van het college

Het aanbod van onze kant naar Dokbedrijf Luyt BV dateert van 16 januari 2018. Tot dat moment hebben we de mogelijkheden en de omvang van een tegemoetkoming verkend.
Voor Hollands Kroon gaat het om een totaalbedrag van € 75.000,-- dat in de lopende exploitaties van de haven en de riolering gedekt wordt. De uitgaven betreffen kosten voor duurzame goederen. De kapitaallasten daarvan komen ten laste van de genoemde exploitaties.
Er is geen sprake van een niet gesanctioneerde uitgave of een uitgave die aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd behoeft te worden.
Een klein deel van de uitgaven komt ten laste van het beschikbare budget voor Waddenpoort Den Oever. De exacte verdeling van de kosten vindt plaats op basis van facturering van daadwerkelijk gemaakte kosten door Dokbedrijf Luyt BV.

Met vriendelijke groet,

Jan Eichhorn                           W. Eppinga      J.R.A. Nawijn
GroenLinks Hollands Kroon    secretaris         burgemeester