Nieuws van Jan Eichhorn

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Zorgkantoor

Het tekort van zorgbedrijf Incluzio Hollands Kroon bedraagt momenteel meer dan 3 miljoen euro. Dit is zorgwekkend. Het college stelt voor een extra bijdrage van ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal domein, als aanvulling op het tekort van Incluzio over 2017. Is dit verstandig?

Lees verder

Motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer

Motorcross

Decennia lang houdt de politiek zich al bezig met het fenomeen motorcross. Dat is niet voor niets. Veel mensen ervaren de stank en de herrie als zeer storend. In de wijde omtrek is er sprake van grote geluidsoverlast. De uitstoot van de motoren is bijzonder belastend voor het milieu. Aanvankelijk werd er door de Niedorper motorclub gecrost op jaarlijks wisselende locaties, met toestemming voor vijf of zes zondagen per jaar. Daar kwamen ieder jaar veel protesten van omwonenden tegen, maar het college gaf toch altijd toestemming, met als motivatie dat de motorcross voor de omwonenden weliswaar erg vervelend was, maar gezien het beperkte aantal dagen toch acceptabel werd geacht. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de stank en het lawaai verschrikkelijk zijn als er achter je huis wordt gecrost en dat het zeker niet acceptabel is dat je al die zondagen je heil ergens anders moet zoeken.

Lees verder

Asbestsanering in Van Ewijcksluis

Asbestsanering

Geacht college,

SV-1814 De sanering van de ernstig vervuilde asbestweg in Van Ewijcksluis is inmiddels in gang gezet. Door Rijkswaterstaat is ter plekke een asbestconcentratie tot 510 mg per kg droge stof vastgesteld. Goede voorzorgsmaatregelen, zoals waarschuwingsborden en afscherming van het terrein met hekken, zijn al verplicht bij asbestvervuiling met een concentratie van 100 mg per kg droge stof. In Van Ewijcksluis gaat het om een concentratie die vijf maal zo hoog is. Ieder risico op blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbest moet te allen tijde worden voorkomen. 

Lees verder

Toezegging tegemoetkoming aan Dokbedrijf Luyt in Den Oever

Dok

Geacht college,
De ontwikkelingen betreffende de verplaatsing van Dokbedrijf Luyt hebben door de vertraagde oplevering van de daarvoor bestemde kade in de haven van Den Oever en het dientengevolge mislopen van een subsidie van 300.000 euro van het Visserijfonds een negatieve wending genomen, hetgeen wij zeer betreuren. Het is lastig te bepalen wie voor deze zaken verantwoordelijk is en daar wil GroenLinks op dit moment dan ook niet in treden. Het risico is echter wel dat deze ontwikkelingen schade kunnen (gaan) toebrengen aan de economie en de werkgelegenheid in Den Oever en aan de financiële positie van Hollands Kroon.

Lees verder

AED-netwerk, raadsvergadering 19 december 2017

De Stichting AED Hollands Kroon heeft een bedrag van 125.000 euro gevraagd voor het vervangen van 45 AED’s en 53 AED–kasten. U stelt de raad voor dit krediet te verlenen. Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd dat dit zal leiden tot een volledig functionerend, dekkend en uniform AED-netwerk binnen de gemeente. Omdat wij vanuit het veld alarmerende berichten kregen over de begrote kosten voor vervanging en onderhoud, hebben wij nader onderzoek gedaan. Wij hebben u naar aanleiding hiervan op 15 december vragen gesteld en hebben vanmorgen uw antwoorden mogen ontvangen. Deze antwoorden stellen ons niet gerust.

Lees verder

Asbestsanering Binnenhaven 4, Van Ewijcksluis

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de gemeente op 17 oktober 2016 laten weten dat de gemeente het perceel Binnenhaven 4 in Van Ewijcksluis moet saneren. Er is sprake van zware asbestvervuiling op gemeentelijke grond en het is verboden om een asbesthoudend erf in eigendom te hebben. Het college stelt nu voor de grond op het perceel gedeeltelijk te laten saneren voor ongeveer 45.000 euro en de kosten ten laste te laten komen van overige baten en lasten, de begrotingsbuffer.

Lees verder