Algemene beschouwingen Kadernota 2016 - 2019

23 juni 2015

GroenLinks is de kleinste partij in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Aangezien ik voor deze vergadering al wist dat ik derhalve bij de algemene beschouwingen de laatste in de rij sprekers zou zijn en vermoedde dat alles wat er over de Kadernota 2016-2019 gezegd moet worden inmiddels wel zo ongeveer zou zijn gezegd, heb ik besloten mijn bijdrage te doen aan de hand van een thema en wel: De uitstraling van de gemeente.

Inmiddels zit ik nu iets meer dan een jaar in de gemeenteraad en ik mag zeggen: ik heb veel geleerd. Er is mij echter ook veel opgevallen waar ik niet zo blij mee ben. Ik noem een aantal zaken.Nog nooit in mijn leven ben ik in één jaar zoveel taalfouten tegengekomen als in het afgelopen jaar. Bijna alle stukken die door de gemeente worden geproduceerd wemelen van de schrijffouten, grammaticafouten, kromme zinnen, zinnen waarmee iets anders wordt bedoeld dan wat er staat en ga zo maar door. Dit mag echt niet.
Al die fouten verminderen de leesbaarheid en de betrouwbaarheid van de gemeentelijke uitingen. Af en toe een klein foutje, oké, dat kan gebeuren. Overheden hebben een voorbeeldfunctie en moeten daarom communiceren zonder taalfouten. Ik hoop dat hier het komende jaar een grote verbetering zal optreden.

Het is verder niet altijd duidelijk hoe zorgvuldig het college omgaat met besluiten en moties van de gemeenteraad.

Ik noem twee voorbeelden waarbij de besluiten van de gemeenteraad niet correct zijn uitgevoerd: de zwerfkeienmotie over Greenpeace en de compacte APV.

De zwerfkeienmotie.

In de zwerfkeienmotie roept de raad het college op om contact op te nemen met de minister en de Tweede Kamer om actie te ondernemen zodat het ‘levensgevaarlijke dumpen van zwerfkeien op de bodem van de Noordzee in visgebieden door Greenpeace zo snel mogelijk stopt’.
Het college heeft dit verzoek bijzonder ruim geïnterpreteerd en uitgevoerd. Er is van alles en nog wat bij verzonnen. Dit is met name pijnlijk voor de raadsleden die uit volle overtuiging tegen de motie hebben gestemd.

Het college schrijft naar de minister dat de raad en het college met afschuw kennis hebben genomen van de acties van Greenpeace.
‘Met het tonen van daadkracht als argument, wordt met het aanbrengen van zwerfkeien op de zeebodem een zeer gevaarlijke situatie gemaakt. Gevaarlijk voor mens en natuur! [...] Daarnaast wordt ook de natuur zelf hiermee in gevaar gebracht; het bestaande bodemleven wordt nadelig beïnvloed. Wij dringen er bij u nadrukkelijk op aan om van uw handhavende bevoegdheden gebruik te maken en Greenpeace te bewegen tot het staken van de werkzaamheden en het verwijderen van eventueel al aangebrachte zwerfkeien.’
In de motie komt het woord afschuw niet voor en er staat niets in over het verwijderen van de keien. Over het tonen van daadkracht als argument is tijdens de vergadering niet gesproken. Dat het dumpen van de keien gevaarlijk is voor de natuur en dat het bestaande bodemleven nadelig beïnvloed wordt door de keien staat niet in de motie. Bovendien is het niet waar.

Gaat het college altijd op zo’n vrije manier om met verzoeken van de raad? Dat hopen wij toch niet.

De compace APV

De nieuwe APV is met ingang van 1 juni 2015 van kracht geworden, maar de tekst van de nieuwe APV staat niet vermeld op hollandskroon.nl en ook niet op overheid.nl. Bij velen - ook buiten de gemeente - is de indruk ontstaan dat Hollands Kroon alle regels heeft afgeschaft. Dit is niet het geval, maar doordat de tekst van de APV nergens is terug te vinden wordt die indruk wel bevestigd. Dit vinden wij een slechte zaak en deze indruk moet worden weggenomen. Van onze ketenpartners verwachten wij dat zij op een adequate manier data ontsluiten en wij dienen dat zelf ook te doen.

Wij dienen hierover vanavond een motie in (M 2015 09 Doe het zelf, de digitale burger, APV), waarin het college o.a. wordt verzocht zorgvuldig om te gaan met de besluiten van de gemeenteraad en om het voor iedere inwoner mogelijk te maken op de hoogte te zijn en te blijven van de actuele stand van zaken van de APV en andere besluiten van de gemeenteraad.

Hoe gaat het college om met het Delegatiebesluit?

Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad een delegatiebesluit genomen. Hiermee heeft de raad bijna alle bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening gedelegeerd aan het college. Hoe gaat het college hiermee om? Welke besluiten heeft het college op grond van het delegatiebesluit genomen? Wij weten het niet. Het college gaat zijn gang en voelt kennelijk niet de behoefte om hier verantwoording over af te leggen of verslag over te doen aan de raad, terwijl dat toch eigenlijk wel zou mogen worden verwacht.

Brieven die naar inwoners worden gestuurd getuigen niet altijd van een empathische houding.

Als voorbeeld noem ik de brief over het leerlingenvervoer die onlangs naar ouders van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gestuurd. De brief bevat informatie over een aantal ontwikkelingen en (toekomstige) veranderingen in het leerlingenvervoer.

Stoere zinnen als: ‘Alle wijzigingen zijn gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid, eigen kracht en zelfstandigheid van de leerling en zijn omgeving’  komen dreigend over en leiden bij de ouders tot grote onrust. Dat leidt tot vragen als: "Kan mijn kind volgend schooljaar nog wel met het busje naar school" en        "Hoe moet het, als dat niet meer kan?"

In de brief staat dat zelfstandig reizen naar en van school verder gestimuleerd zal worden en dat gekeken wordt of vervoer per fiets, het openbaar vervoer of per eigen auto mogelijk is. Het gaat hier om kinderen die niet voor niets gebruik maken van het leerlingenvervoer, kwetsbare kinderen, vaak met onvoorspelbaar gedrag. Deze kinderen moeten deskundig worden begeleid tijdens de rit van huis naar school en vice versa. Op de fiets naar school of zelfstandig met het openbaar vervoer zit er niet in, ook al gooit de gemeente nog zoveel leertrajecten in de strijd. Dit soort suggesties is niet alleen pijnlijk voor de ouders, maar zij schrikken er ook van.

GroenLinks vindt dat de gemeente bij de formulering van brieven en andere teksten meer rekening moet houden met de gevoelens van de inwoners. Het is ook mogelijk hen goed te informeren zonder dat zij zich een hoedje schrikken.

Ook al werken de meeste inwoners van Hollands Kroon niet in de agrarische sector, toch heeft de gemeente een agrarische uitstraling. Er is veel groen, maar weinig natuur. Nieuwe natuur mag alleen binnen de ecologische hoofdstructuur, staat in het coalitieprogramma. Plannen waar ook maar enigszins een natuurtintje in zit worden dan ook onmiddellijk door de meerderheid van de raad weggestemd. Dit betreurt GroenLinks. Met meer natuur zou de gemeente er aantrekkelijker en rijker uitzien, voor de inwoners en voor toeristen.

Een belangrijk deel van de bebouwing in onze gemeente heeft weliswaar een monumentale uitstraling, maar staat niet op een monumentenlijst.

Het is belangrijk om zuinig te zijn op ons culturele erfgoed en om het goed te beschermen, niet alleen omdat onze eigen geschiedenis belangrijk is voor de identiteit van Hollands Kroon, maar ook omdat het erfgoed een goede bijdrage kan leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van onze gemeente. Mensen recreëren, wonen en werken graag in een historische aantrekkelijke omgeving. Het behouden en actief zichtbaar maken van cultureel erfgoed stimuleert het toerisme en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Alle gemeenten in Noord-Holland hebben op dit moment een gemeentelijke monumentenlijst, op Ouder-Amstel, Diemen en Hollands Kroon na.                               De eerste twee gemeenten zijn bezig met het opstellen van zo’n lijst en alleen Hollands Kroon doet nog helemaal niets op dit gebied.

GroenLinks dient vanavond samen met de ChristenUnie en Progressief Hollands Kroon een motie in (M2015 10 Motie vreemd aan de orde van de dag, Monumentenbeleid), waarin het college wordt verzocht om vaart te zetten achter het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.

Tot slot: ik dien in het kader van deze algemene beschouwingen over de Kadernota 2016-2019 een amendement en drie moties in.

-    A 2015 36  Kadernota, Digitale burger
(naar aanleiding van de toevoeging op de pagina’s 5 en 13 van de Kadernota: Een snelle internetverbinding is een essentiële voorziening voor alle inwoners van Hollands Kroon. Een privaat initiatief zet zich momenteel in voor een glasvezelnet, maar er is nog geen zekerheid over de realisatie. Ondersteuning door de gemeente bij de aanleg van het glasvezelnet is derhalve gewenst.)

-    samen met Progressief Hollands Kroon: M 2015 09 Doe het zelf, de digitale burger, APV;

-    samen met ChristenUnie en Progressief Hollands Kroon: M2015 10 Motie vreemd aan de orde van de dag, Monumentenbeleid;

-    samen met Progressief Hollands Kroon: M 2015 12 Sociaal domein, langer thuis wonen

(verzoek aan het college om zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het eind van het jaar een kader op te stellen waarbinnen verzoeken aangaande woonzorggemeenschappen worden gehonoreerd).

Tot zover mijn algemene beschouwingen.

Jan Eichhorn