Uw antwoord op vragen van de WMO-adviesraad van 7 november 2016, vervolgvragen

8 maart 2017

SV 1707 Geacht college,
Hartelijk dank voor uw antwoord op onze vragen SV 1703. Wij willen u enkele vervolgvragen stellen.

Vraag 1
In uw antwoord lezen wij:
Bij de behandeling van de brief van de adviesraad is inderdaad toegezegd dat het antwoord aan de raad zou worden gestuurd. Beantwoording van uw schriftelijke vragen SV 1655 van Groen Links zou daarmee overbodig worden. Inmiddels was het antwoord op SV 1655 echter al bijna klaar voor verzending. Er is vervolgens voor gekozen om dat antwoord toch naar de raad te sturen. De raad heeft de reactie op 15 december ontvangen.
De raadsvergadering vond plaats op 22 november 2016. De vragen van GroenLinks zijn op 18 november naar de griffie verzonden en op 21 november door de griffie rondgestuurd naar college en raad. Kunt u uitleggen hoe het kan dat deze vragen een dag later al “bijna klaar voor verzending” waren en waarom ze dan toch pas op 16 december naar de raad werden gestuurd?

Antwoord
De beantwoording is aangehouden in verband met noodzakelijke consultatie van onze zorgpartners Incluzio en Mee.

Vraag 2
Net als GroenLinks stelde de WMO-adviesraad vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning. Er was overlap, maar het waren niet dezelfde vragen. In de laatste alinea van uw antwoord lezen wij:

De Wmo Adviesraad heeft als antwoord op zijn vragen de reactie op de vragen van uw fractie ontvangen. Daarmee waren de vragen van de adviesraad namelijk ook beantwoord. De Wmo-Adviesraad heeft deze reactie op 19 januari als bijlage in een e-mail ontvangen.
U lijkt van mening te zijn dat beantwoording van de vragen van GroenLinks de beantwoording van de vragen van de WMO-adviesraad overbodig maakt. Wij delen deze mening niet, zeker aangezien uit uw antwoorden blijkt dat u niet goed op de hoogte bent van wat onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt en we de indruk hebben dat u adviezen van de WMO-adviesraad niet altijd ter harte neemt, maar willen ons hier op dit moment niet in mengen. Kunt u aangeven waarom de WMO-adviesraad niet ook op 16 december, maar pas op 19 januari uw antwoorden op de vragen van GroenLinks heeft ontvangen?

Antwoord
Hier is sprake geweest van miscommunicatie. In de verwachting dat het thema onafhankelijke cliënt- ondersteuning , inclusief de door u gestelde vragen, ter sprake zou komen in een direct overleg tussen onze zorgpartner Incluzio en de WMO adviesraad, is de beantwoording op uw vragen niet onmiddellijk doorgestuurd. Dit is alsnog gebeurd nadat duidelijk was dat dit brede overleg niet had plaatsgevonden. Dit proces is helaas onvoldoende gecommuniceerd met de WMO adviesraad.

Vraag 3
De WMO-adviesraad steekt veel tijd en deskundigheid in de advisering van uw college ten aanzien van zaken die de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk WMO-beleid betreffen. U heeft besloten om de brief van de WMO-adviesraad van 7 november niet te beantwoorden. Dit heeft u de WMO-adviesraad pas op 19 januari laten weten. Waarom heeft u de WMO-adviesraad hiervan niet meteen op de hoogte gesteld? Bent u het met ons eens dat dit een merkwaardige gang van zaken is, zelfs niet respectvol, en dat u hiermee de WMOadviesraad tekort doet?

Antwoord
Zoals bij het antwoord op uw vorige vraag is aangegeven, constateren wij dat met de WMO adviesraad onvoldoende is gecommuniceerd over het proces. Dit betreuren wij, maar laat zich naar onze mening niet vertalen in disrespect ten opzichte van de WMO adviesraad. Onze inzet was immers gericht op
een direct overleg tussen de WMO adviesraad en Incluzio.

Vraag 4
Waarom heeft u de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van uw besluit om geen gevolg te geven aan uw toezegging de raad uw antwoord op de brief van de WMO-adviesraad toe te zenden?

Antwoord
Er is geen sprake van een specifiek besluit om de toezegging niet gestand te doen; dit leek de meest praktische oplossing voor de beantwoording van de vragen van uw fractie van de adviesraad. Dit is eerder aan u toegelicht in het antwoord op uw vragen SV 1703.

Met vriendelijke groet,
Jan Eichhorn                                      M.M.J. van Gent,
GroenLinks Hollands Kroon              Wethouder Sociaal Domein