Bestuursrapportage 2017, 3 oktober 2017

4 oktober 2017

GroenLinks heeft de bestuursrapportage 2017 met aandacht gelezen en is tot de conclusie gekomen dat het rapport eigenlijk niet te lezen is, zoals de auditcommissie ook al concludeerde. De slordigheden in de resumés, waarbij baten lasten worden genoemd, en een verkeerd gebruik van plussen en minnen maken de tabellen niet duidelijker. Met de gewijzigde versie die de raad pas gisteravond ontving is dat niet echt verbeterd. Bovendien staat er op pagina 33 nog steeds op twee plaatsen lasten waar baten moet staan. Het rapport zit barstensvol wollig taalgebruik en is niet transparant. Dit wekt geen vertrouwen.

Op pagina 3 van de rapportage staat dat het over de maanden januari tot augustus 2017 gaat, maar op pagina 4 van het raadsvoorstel gaat het om januari tot juli. Hoe zit dit? In een maand kan er veel gebeuren.
Heel veel bedragen in de begroting moeten worden bijgesteld, omdat ze tienduizenden euro’s te laag zijn geraamd. Zo is er 75.000 euro nodig voor onvoorzien onderhoud van de havens en blijken de kosten voor het thuisbezorgen van reisdocumenten 40.000 euro te laag geraamd. Er wordt binnen de programma's met bedragen van duizenden euro’s geschoven met het doel om budgettair neutraal te blijven. Maar wat is er dan precies gewijzigd? De gevolgen van dit geschuif voor de doelstellingen en de maatschappelijke effecten blijven volledig buiten beeld en daar zou het toch eigenlijk over moeten gaan.
Tot onze verbazing stelt het college voor om daar waar de begrotingsruimte is benut een uitgavenstop in te stellen. Dat is rijkelijk laat. Dit zou toch al heel normaal zou moeten zijn, wil je budgetoverschrijdingen voorkomen?
Gisteravond ontving de raad veel te laat een aangepaste versie van de bestuursrapportage, waarin haastig wat kosmetische verbeteringen zijn aangebracht, maar die nog steeds niet compleet is. De cijfers over de huisvesting in MFA en Kroondomein zijn niet op tijd beschikbaar en ontbreken daardoor. Hoe kan de raad op die manier een goed oordeel vellen? Zo kan een bestuursrapportage toch niet aan de raad worden aangeboden.
In de inleiding staat dat er geen reden is tot grote zorg. Hoe komt het college hierbij? De interne procescontrole, de kwaliteit en de dienstverlening zijn niet op het gewenste niveau. Dit zijn belangrijke onderwerpen, die in iedere gemeente absolute prioriteit zouden moeten hebben, maar die ernstig hebben geleden onder de veel te grote focus op organisatieverandering en de enorme ambities van onze gemeente. Ondanks die focus is de organisatie niet in balans en lijkt het college niet goed te weten wat er in de organisatie speelt. Het college is dan misschien niet bezorgd, maar GroenLinks is dat wel.

Er zijn in de eerste helft van dit jaar opvallend veel plannen niet uitgevoerd, zonder dat de raad daarvan op de hoogte is gesteld. Ik som ze even op. Er is niets gedaan aan:

  • nulmeting voor het versterken van Hollands Kroon door het regionale sloepennetwerk. Ook is niet bepaald hoe gemeten kan worden.
  • het voornemen om op drie scholen projecten aan te bieden voor het realiseren van een dagprogramma tussen 8 en 20 uur.
  • het instellen en faciliteren van een lokale educatieve agenda.
  • het faciliteren van leskistenontwikkeling door cultuurhistorische verenigingen.
  • ontwikkelingsgericht buitenspelen binnen een straal van 5 km voor alle kinderen in Hollands Kroon.
  • integrale vroegsignalering suicide onder jongeren.
  • het voorkomen van uitvallen van mantelzorgers.
  • het huisvesten van extra vergunninghouders boven de wettelijke taakstelling 2017.
  • nulmeting voor het maximaliseren van bereikbaarheid van de organisatie via post, mail en fysiek contact.

Een verklaring voor het niet uitvoeren van deze plannen wordt niet gegeven.

Het programma bedrijfsvoering heeft flinke budgetoverschrijdingen, waarover de raad niet is geraadpleegd. Er wordt een niet begroot bedrag van 75.000 euro opgevoerd voor samenwerking met andere gemeenten, gericht op de doorontwikkeling van digitaal stemmen. Hierover is de raad niet geraadpleegd. Je kunt je ook afvragen wat het nut ervan is. De overschrijding op ICT bedraagt bijna 4 ton, terwijl er vorig jaar al een overschrijding van 9 ton was. Ook is er een overschrijding bijna 3 ton op de Hollands Kroon Academie, deels omdat personeelsleden hun gespaarde cursuskronen uit vorige jaren opmaken. Dat kost nu opeens geld, maar waarom waren de bedragen die met de kronen zijn gemoeid niet in de financiële administratie en de begroting opgenomen? Je kunt het kronen noemen, maar het zijn euro’s. Ook verbazend is dat er 80.000 euro minder inkomsten zijn bij de OZB, omdat het aantal gerealiseerde huizen lager is dan begroot. Hoezo? Zijn de huizen niet goed geteld?

Er is een stijging van het aantal medewerkers dat de organisatie niet uit eigen beweging verlaat. Hun uitkering komt ten laste van de gemeente, dus de kosten hiervan nemen ook gestaag toe. Uit de bestuursrapportage blijkt niet om hoeveel medewerkers het gaat, noch welke bedragen hiermee zijn gemoeid. Ook blijven wij in het ongewisse waarom steeds meer medewerkers de organisatie niet uit eigen beweging verlaten, ofwel in goed Nederlands: ontslagen worden.
Wat ons ook bevreemdt is de opmerking dat de gemeente de wachtgeldverplichting voor niet terugkerende wethouders moet opnemen. Dit risico, als je het zo wilt noemen, bestaat in ieder geval na iedere gemeenteraadsverkiezing, maar ook tussentijds kunnen wethouders door de raad weggestuurd worden. Een verstandige boekhouder houdt hier niet alleen in het verkiezingsjaar rekening mee, maar bouwt een reserve op waarmee deze kosten kunnen worden gedekt.
Voorzitter, tot zover mijn bijdrage voor de eerste termijn.

In de tweede termijn werd een motie van treurnis ingediend door de voltallige oppositie - ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66, PHK en OHK - waarin deze partijen aangeven het beleid van Theo Meskers, de wethouder van financiën, te betreuren. Er was eerder gedacht aan een motie van afkeuring, maar gezien de uitleg van de wethouder werd besloten een motie van treurnis in te dienen. Tijdens de schorsing werden de neuzen van de coalitieparijen zoals gebruikelijk dezelfde kant opgezet, dus de motie werd verworpen.