Vragen en antwoorden over Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning SV 1537/1540

25 november 2015

In september 2014 is de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) opgericht door het kabinet . TSD adviseert kabinet en gemeenten over ontwikkelingen bij de decentralisaties in het sociaal domein. Op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft TSD samen met zorgaanbieders, gemeenten en vakbonden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning opgesteld. Ondertekenaars verbinden zich aan de gedragsregels en uitgangspunten uit de code teneinde de ondersteuning voor zowel de zorgmedewerkers als voor mensen die zorg nodig hebben op een goede wijze te organiseren. Het doel is te voorkomen dat prijsvechters de dienst gaan uitmaken bij de inkoop van zorg.

Vraag 1:
Is het college bekend met de inhoud van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag? De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is op maandag 31 augustus ondertekend door zorgaanbieders Cordaan, TSN Thuiszorg, TZorg, Vérian, Vierstroom Hulp Thuis en Zorgkompas, vakbond CNV Zorg en Welzijn en de gemeenten Amsterdam, Breda, Den Haag, Drimmelen, ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Zaanstad, Zeist en de samenwerkende regiogemeenten Drechtsteden Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik - Ido - Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Een aantal andere gemeenten heeft de code daarna ook ondertekend. Gemeenten die dat nog niet hebben gedaan, kregen onlangs een verzoek van TSD om voor 1 december 2015 de code te ondertekenen.

Antwoord
Ja, het college is bekend met de inhoud van deze code.

Vraag 2:
Heeft het college de code inmiddels ook ondertekend?

Vraag 3:
Zo nee , is het college voornemens de code te ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Op dit moment hebben 41 gemeenten en 7 zorgorganisaties de code ondertekend.
Wij staan achter de doelstellingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein om te komen tot transparantie en doelmatigheid in het sociaal domein. Desalniettemin hebben wij om een aantal redenen besloten om vooralsnog de Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet te ondertekenen.
De code brengt verplichtingen met zich mee waarvan het doel onduidelijk is.
In de code wordt specifiek ingegaan op de tariefstelling voor o.a. huishoudelijke hulp vanuit een P x Q financiering. Onderzoek, eerder in de aanbesteding zorg, heeft aangetoond dat een dergelijke financiering niet bijdraagt aan de transformatiedoelstelling (perverseprikkel).
Vanuit ‘best value’, maar ook vanuit inhoudelijke overwegingen kiezen wij voor budget-en resultaatfinanciering; een financieringsvorm die niet past binnen de kaders van de code.
Wij hebben echter de uitgangspunten van de code grotendeels toegepast in de huidige aanbesteding zorg,uitgaande van onze kernwaarden. Organisaties mogen ons hier op aanspreken.

De beoogde zorgaanbieder G4S Zorg en Welzijn staat (nog) niet bij de ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Vraag 4:
Heeft G4S de code inmiddels ondertekend?

Vraag 5:
Is het college van mening dat de code moet worden ondertekend door de zorgaanbieder? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6 :
Is G4S bereid om de code te ondertekenen?

Vraag 7:
Is het college voornemens om er bij G4S op aan te dringen om de code te ondertekenen, indien dit nog niet is gebeurd ? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
G4S heeft de code niet ondertekend. Wij zijn van mening dat G4S zelf mag besluiten of zij de code ondertekent. G4S overweegt ondertekening indien zij een onderaannemer opdracht tot HH geeft.

Met vriendelijke groet,
Mary van Gent
Wethouder Sociaal Domein

Vervolg vragen SV-1540

Geacht college,
Op 25 november j.l. stelden wij u enkele vragen over het ondertekenen van de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Naar aanleiding van uw antwoorden van 9 december hebben wij aanvullende vragen.
In uw antwoord stelt u onder meer dat 41 gemeenten en 7 zorgorganisaties de code hebben ondertekend en dat u de code niet wilt ondertekenen omdat hij verplichtingen met zich meebrengt waarvan het doel onduidelijk is.
In VNG Magazine 18 van 20 november 2015 lezen wij echter:
“Het overnemen van de uitgangspunten betekent niet dat je de tarieven één op één overneemt. Je moet de code zien als een goed startpunt voor een positief en gefundeerd gesprek met de zorgaanbieders.” (Bert Frings, wethouder in Nijmegen).
“Sinds de ondertekening door de eerste 18 gemeenten hebben zich nog zo’n 75 andere gemeld. Ongeveer 10 daarvan staan achter de code, maar tekenen niet omdat zij bang zijn om in een financieel corset te worden gesnoerd. Een onterechte angst (...), omdat juist rekening is gehouden met de lokale beleidsvrijheid. In de code is geen prijs genoemd, wel worden indicatieve voorbeelden gegeven en een aantal indicatoren die in de prijsstelling ingebracht kunnen worden. Ik weet natuurlijk dat de gemeenten moeten bezuinigen maar ook al is het geld op, dat legitimeert nog niet dat je beunhazerij organiseert. Gemeenten willen allemaal cao-afspraken respecteren en op een sociale manier omgaan met anderen. Maar de angst dat hun met de code iets wordt opgedrongen is ongegrond.” (Doekle Terpstra, voorzitter TSD)

Met vriendelijke groet,
Jan Eichhorn
GroenLinks

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat er, gezien het bovenstaande, geen reden is om de code niet te ondertekenen?
Vraag 2:
Bent u bereid om uw besluit om de code niet te ondertekenen te heroverwegen?

Antwoord
Wij onderstrepen het belang van verantwoord marktgedrag. Zoals we In de eerdere beantwoording,van uw vragen al schreven heeft Hollands Kroon een aantal goede redenen om de code (nog) niet te ondertekenen. Ten eerste omdat wij, vanwege onze andere manier van financieren, niet aan de verplichtingen van de code kunnen voldoen. Ten tweede omdat wij in het aanbestedingstraject dergelijke beslissingen gezamenlijk met de beoogd partner willen nemen.

U schrijft dat u de uitgangspunten van de code grotendeels heeft toegepast in de huidige aanbesteding van de zorg, uitgaande van uw kernwaarden. 

Vraag 3:
Kunt u aangeven wat die kernwaarden zijn? 

Antwoord
De kernwaarden zijn: lef, vertrouwen, contact respect en bevlogenheid.

Vraag 4:
Welke uitgangspunten van de code heeft u toegepast in de zorgaanbesteding en welke niet?

Antwoord
De code kent zeven uitgangspunten. Op uitgangspunt 7 "toepassen en implementeren Code" na, zijn al deze uitgangspunten toegepast,

De Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning richt zich op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bij de inkoop van huishoudelijke hulp. Het doel is een tariefstelling die resulteert in goede ondersteuning aan cliënten en beloning van werknemers conform de cao. Voor de zorgmedewerkers en voor de kwaliteit  van de zorg zijn fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van groot belang. De gemeente is en blijft daar verantwoordelijk voor, ook nadat de zorg bij de zorgaanbieder is ondergebracht.

Vraag 5:
Bent u het met ons eens dat het derhalve toch verstandig is om van deze zorgaanbieder te verlangen dat ook hij de code ondertekent, en wel vóórdat u het contract met hem ondertekent?

Antwoord
Het ondertekenen van de code vormt een onderdeel van het gesprek, maar de gemeente zal de beoogd opdrachtnemer niet dwingen de code te ondertekenen. Vanuit de kernwaarden van onze organisatie vertrouwen wij erop dat de uitgangspunten, die ook wij onderstrepen, worden gerespecteerd.

 

Met vriendelijke groet,
Mary van Gent