Afroming voorschoolse educatie met  € 180.000?

20 september 2016 Jan Eichhorn

Bij agendapunt 10 gaan wij de bestuursrapportage 2016 bespreken, maar een deel daarvan is al van toepassing op het huidige agendapunt, namelijk het deel dat gaat over voorschoolse educatie.  Het college stelt in de bestuursrapportage voor om 180.000 euro af te romen van het budget van 287.000 euro voor kindplaatsen voorschoolse educatie in de voorschoolse voorzieningen. Dit verbaast mij.

Vorig jaar wilde het college de VVE niet uitbreiden naar een voorschools aanbod voor ieder kind, omdat er in 2016 onvoldoende geld zou zijn om dit te financieren.
Ik heb toen al aangegeven dat ik het onverstandig vond om de VVE niet uit te breiden. Gelijke ontwikkelkansen zijn voor ieder kind belangrijk. Ieder kind heeft baat bij een voorschools aanbod, los van eventuele achterstanden in ontwikkeling.
Toch werd het aanbod op  grond van louter financiële argumenten niet uitgebreid.  Inhoudelijke argumenten speelden geen rol en de financiële argumenten blijken nu niet te kloppen.
Wij zijn een jaar verder en er is sprake van onderuitputting van deze begrotingspost, omdat dit jaar slechts de helft van het aantal kinderen deelneemt aan de VVE.  Er kan zelfs 180.000 euro van het beschikbare budget worden afgeroomd! Er was dit jaar dus toch ruim voldoende geld om de VVE aan álle kinderen aan te bieden. Maar dit is niet gebeurd. Een gemiste kans: minder kinderen die konden deelnemen aan VVE, maar wel veel geld over.

GroenLinks vindt dat dit geld moet worden besteed aan waar het voor bedoeld is: aan het vergroten van ontwikkelkansen  van alle kinderen in Hollands Kroon. Het is een verantwoordelijkheid van het college om ervoor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.
Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente via het gemeentefonds extra geld  krijgt voor voorschoolse educatie, zodat het huidige voorschoolse bekostigingsstelsel kan worden uitgebreid naar een voorschools aanbod voor ieder kind.
Het spreekt vanzelf dat GroenLinks van harte instemt met dit voorstel.