Afdeling

Groenlinks Hollandskroon vergadert gewoonlijk 1 maal per maand in de week voorafgaande aan de raadsvergadering.

Dit gebeurt meestal op maandag om 20:00 uur. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte "De fractie vergadering" en een alleen voor leden toegankelijk gedeelte "De bestuursvergadering".
Tijdens de fractievergadering is er de mogelijkheid van Inspraak d.w.z. dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om iets aan de orde te stellen wat betrekking heeft op onze gemeente. Mocht U van deze gelegenheid gebruik willen maken, neemt U dan even kontakt op met het secretariaat, zodat e.e.a. in goede banen geleid kan worden. Verder wordt in deze vergadering de gang van zaken in de vorige gemeenteraad toegelicht en wordt de agenda voor de volgende raadsvergadering besproken. De notulen van deze vergaderingen vindt U in de kolom hiernaast!
 

Secretariaat:

Marjorie Pigge: groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl