Nieuws

Meer biodiversiteit, meer bomen

In Hollands Kroon is er veel te weinig aandacht voor het grote belang voor ons allemaal van natuur, milieu, biodiversiteit en klimaat. De coalitiepartijen 2014-2018 hebben alle voorstellen voor meer natuur in onze gemeente tegengehouden. Dat willen wij veranderen. Wij staan voor mooie gezonde bomen en een gezond klimaat voor mens en dier.

Naar de standputen van Groenlinks Hollands Kroon

Een gezonde gemeente is de beste besparing op zorgkosten

Foto Elina

Tijdens het FNV zorgdebat in Anna Paulowna werd gestemd over stellingen als: "marktwerking hoort niet thuis in de zorg” en "geld mag geen criterium zijn". Helaas ontbrak de ruimte voor een inhoudelijk debat, terwijl de nieuwe raad hier wel besluiten over moet nemen. De huidige coalitiepartijen ventileerden veel feitelijke onjuistheden over de zorgkosten. Dit kan leiden tot keuzes die de zorg juist duurder maken. Niet het beknibbelen op de zorgkosten, maar het verminderen van de zorgbehoefte is volgens GroenLinks het antwoord op de stijgende zorgkosten.

Lees verder

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Zorgkantoor

Het tekort van zorgbedrijf Incluzio Hollands Kroon bedraagt momenteel meer dan 3 miljoen euro. Dit is zorgwekkend. Het college stelt voor een extra bijdrage van ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen ten laste van de reserve sociaal domein, als aanvulling op het tekort van Incluzio over 2017. Is dit verstandig?

Lees verder

GroenLinks wil onafhankelijk onderzoek ambtelijke organisatie Hollands Kroon

Kroondomein Anna Paulowna

Lilian Peters en Peter Fekkes

GroenLinks Hollands Kroon wil dat de ambtelijke organisatie van de gemeente grondig wordt doorgelicht door onafhankelijke deskundigen die rapporteren aan de gemeenteraad. Doel van dit onderzoek moet zijn het achterhalen van de fouten die geleid hebben tot de miljoenenoverschrijdingen, onderzoeken of de bewering klopt dat verantwoordelijke politici en topambtenaren hier niets vanaf wisten en hoe dat dan kon gebeuren en - last but not least - of de organisatie in staat is om adequaat het politiek bepaalde beleid uit te voeren en herhaling van overschrijdingen te voorkomen.

Lees verder

Motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer

Motorcross

Decennia lang houdt de politiek zich al bezig met het fenomeen motorcross. Dat is niet voor niets. Veel mensen ervaren de stank en de herrie als zeer storend. In de wijde omtrek is er sprake van grote geluidsoverlast. De uitstoot van de motoren is bijzonder belastend voor het milieu. Aanvankelijk werd er door de Niedorper motorclub gecrost op jaarlijks wisselende locaties, met toestemming voor vijf of zes zondagen per jaar. Daar kwamen ieder jaar veel protesten van omwonenden tegen, maar het college gaf toch altijd toestemming, met als motivatie dat de motorcross voor de omwonenden weliswaar erg vervelend was, maar gezien het beperkte aantal dagen toch acceptabel werd geacht. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de stank en het lawaai verschrikkelijk zijn als er achter je huis wordt gecrost en dat het zeker niet acceptabel is dat je al die zondagen je heil ergens anders moet zoeken.

Lees verder

Asbestsanering in Van Ewijcksluis

Asbestsanering

Geacht college,

SV-1814 De sanering van de ernstig vervuilde asbestweg in Van Ewijcksluis is inmiddels in gang gezet. Door Rijkswaterstaat is ter plekke een asbestconcentratie tot 510 mg per kg droge stof vastgesteld. Goede voorzorgsmaatregelen, zoals waarschuwingsborden en afscherming van het terrein met hekken, zijn al verplicht bij asbestvervuiling met een concentratie van 100 mg per kg droge stof. In Van Ewijcksluis gaat het om een concentratie die vijf maal zo hoog is. Ieder risico op blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbest moet te allen tijde worden voorkomen. 

Lees verder

Pagina's