Hollands Kroon staat bekend als een archeologische parel in Noord-Holland. Toch was er geen archeologisch beleid. Dat is er sinds 14 juli, ruim 10 jaar na de oprichting van Hollands Kroon, nu wel! Op die dag stemde de raad namelijk unaniem in met de goed gedocumenteerde ‘Beleidskaart Archeologie’. Hierin staat hoe om te gaan met archeologie bij ruimtelijke ingrepen.

De beleidskaart Archeologie HK wordt onderdeel van het nieuwe omgevingsplan, dat wordt opgesteld voor Omgevingswet, die vooralsnog op 1 januari 2023 ingaat. De beleidskaart vervangt de ‘Beleidsnota Archeologie’ uit 2013, die nooit door de raad vastgesteld. Dit was voor de fractie van GroenLinks reden om zich sinds 2014 in te zetten voor deugdelijk archeologie beleid. Zo organiseerde de fractie op 12 december 2019 een indrukwekkende beeldvormende vergadering, waar archeologen uit het land, de regio en de gemeente het belang van serieuze archeologie onderstreepten.

Door samen te werken met Archeologie West-Friesland, heeft Hollands Kroon nu een flinke inhaalslag gemaakt. GroenLinks is blij dat de gemeenteraad dit waardeert door unaniem in te stemmen met de beleidskaart.