Decennia lang houdt de politiek zich al bezig met het fenomeen motorcross. Dat is niet voor niets. Veel mensen ervaren de stank en de herrie als zeer storend. In de wijde omtrek is er sprake van grote geluidsoverlast. De uitstoot van de motoren is bijzonder belastend voor het milieu. Aanvankelijk werd er door de Niedorper motorclub gecrost op jaarlijks wisselende locaties, met toestemming voor vijf of zes zondagen per jaar. Daar kwamen ieder jaar veel protesten van omwonenden tegen, maar het college gaf toch altijd toestemming, met als motivatie dat de motorcross voor de omwonenden weliswaar erg vervelend was, maar gezien het beperkte aantal dagen toch acceptabel werd geacht. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de stank en het lawaai verschrikkelijk zijn als er achter je huis wordt gecrost en dat het zeker niet acceptabel is dat je al die zondagen je heil ergens anders moet zoeken.

22 februari 2018
De Niedorper Motorclub is gefuseerd met twee andere clubs, uit Alkmaar en Den Helder. Samen vormen zij de Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten (NHGS) Phoenix, een organisatie die gevestigd is in Alkmaar en betrekking heeft op heel Noord-Holland. De motorclub streeft naar een vast terrein om hun sport te beoefenen. Op 19 december 2013 heeft de raad van Hollands Kroon hierover een geamendeerd principebesluit genomen. Het besluit had alleen betrekking op de lawaaioverlast en niet op een bepaalde locatie, want die moest nog worden vastgesteld. De raad heeft destijds extra normen gesteld met betrekking tot de te verwachten geluidsoverlast. Daar is bewust voor gekozen om de omwonenden, waar dan ook, te ontzien. Inmiddels is er wel een locatievoorstel: NC10, het terrein in de hoek Groetweg/Alkmaarseweg nabij Middenmeer. Wat zijn de argumenten om juist voor deze locatie te kiezen en niet een locatie op een industrieterrein in deze of in een de andere twee gemeenten?

Het college gaat uit van een geluidsniveau van 40 tot 46 dB(A) voor de woningen aan de Groetweg, de Groetpolderweg, de Alkmaarseweg en de Oudelanderweg. De maatgevende dagperiode is twaalf uur en loopt van 7 tot 19 uur. Het gaat hier dus niet over piekbelasting. De geluidbelasting tijdens het crossen wordt in de berekeningen uitgesmeerd over de maatgevende dagperiode. Per dag mag er maximaal zes uur worden gecrost. De werkelijke geluidsbelasting tijdens het crossen is dus vele malen hoger dan 40 tot 46 dB(A). Het is een logaritmische schaal. Om deze reden heeft de raad in 2013 strengere normen gesteld. Er wordt uitgegaan van maximaal 50 dB(A) geluidsbelasting op de locatiegrens en er wordt niet gesproken over een maatgevende dagperiode. 50 dB(A) piekbelasting op de locatiegrens levert aanmerkelijk minder geluidshinder op dan 40 tot 46 dB(A) gemeten over de maatgevende dagperiode, aangezien er tijdens 18 van de 24 uur niet wordt gecrost. Dit is zo besloten om de omwonenden te beschermen tegen overmatige geluidshinder. Het college stelt nu voor om af te wijken van het raadsbesluit van 2013, omdat de motorcrossclub in zijn businessplan niet kan voldoen aan deze eisen.

Gedurende vier dagen per week mag er maximaal zes uur worden gecrost, staat in het raadsvoorstel, maar kunnen we daarop vertrouwen? Waarschijnlijk niet. Het kan zomaar veel meer worden, waarmee de overlast navenant toeneemt. Zelfs voordat de raad een besluit over de motorcross heeft genomen, vertelt wethouder Theo Groot al in de Schager Courant dat verruiming van het maximaal aantal crossdagen en crossuren gemakkelijk kan worden geregeld, wanneer de MER dit toelaat. Hoezo gemakkelijk te regelen? Staan de omwonenden en de raad hierbij buiten spel?

Dat er toegewerkt gaat worden naar meer crossuren is voor GroenLinks evident. De motorclub vertelde tijdens ons fractieoverleg dat ze niet zijn gekend in de toewijzing van het aantal uren en dat deze uren niet toereikend zijn om een financieel gezonde business case overeind te houden. De exploitatie vereist dat het gebruik van de baan zeven dagen per week, het hele jaar rond mogelijk moet zijn om rond te komen. Ook vertelden de vertegenwoordigers van de motorclub dat er niet alleen sprake zal zijn van motorcross, maar dat er, om het project financieel mogelijk te maken, ook wordt gedacht aan drone-activiteiten, trekkerpulling, verhuur aan fabrieksteams en andere zelfstandige activiteiten die ook veel herrie produceren, ook al beweert de motorclub dat dit niet het geval is. Over dit soort activiteiten is in het raadsvoorstel niets te vinden. De raad heeft in 2013 een weloverwogen democratisch besluit genomen en er zijn duidelijke randvoorwaarden meegegeven. Natuurlijk is het jammer voor de motorclub dat het businessplan niet rond te krijgen is, maar het is het paard achter de wagen spannen om dan maar de eisen die de raad eraan heeft gesteld naast ons neer te leggen. Niet alleen het college moet betrouwbaar zijn, maar zeker de raad.

Er wordt van ons een besluit over het motorcrossterrein gevraagd, terwijl er nog geen milieueffectrapportage is. GroenLinks vindt het onverantwoord om een besluit te nemen zonder dat de milieugevolgen van dit plan bekend zijn. In 2017 heeft de Rechtbank Overijssel bepaald dat de activiteiten van een motorcrossterrein vallen in milieucategorie 5.1 en hoger. Dit is de op één na hoogste categorie, vergelijkbaar met zware industrie.

Het zal dan ook niemand verbazen dat er grote bezwaren en tegenstand tegen de permanente vestiging van een motorcrossterrein op de locatie NC10 bestaan. Inwoners van onze gemeente zullen onevenredig zwaar worden benadeeld. Een van de nabijgelegen boerderijen ligt op nog geen 500 meter afstand. Je zult er maar wonen!
Vanuit de gemeente Opmeer zijn er ernstige bezwaren geuit. Het zou van goed nabuurschap getuigen om met onze buren in overleg te gaan en hun bezwaren aan te horen en daarnaar te handelen. Dit is niet gebeurd. De burgemeester van Opmeer heeft ons college een brief hierover gestuurd, met het verzoek deze aan het presidium te geven, zodat de inhoud kon worden meegewogen bij vaststelling van de raadsagenda voor 22 februari. Het college heeft dit nagelaten; de brief heeft het presidium niet bereikt. In de brief staan zwaarwegende argumenten tegen de vestiging van een permanent crossterrein: het grenst aan een natuur- en stiltegebied, er zal ernstige overlast ontstaan voor de inwoners van het aangrenzende dorp Aartswoud en bovendien heeft de provincie tijdens de totstandkoming van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 het voornemen tot aanwijzing van een zoeklocatie voor een motorcrossterrein nabij Aartswoud ingetrokken. Waar zijn wij hier in Hollands Kroon nu in hemelsnaam mee bezig?
Het mag duidelijk zijn, gezien de vragen, bezwaren en open einden en de  onderzoeken die nog moeten plaatsvinden, vinden wij dit voorstel niet rijp voor besluitvorming. Mocht er wel tot besluitvorming worden overgegaan zal GroenLinks op grond van alle bovengenoemde argumenten tegenstemmen.