Geacht college,
De tramabri en omgeving vormen samen de entree van Barsingerhorn, ontworpen door twee landschapsarchitecten met als achterliggende gedachte in het klein het verkavelingspatroon van het dorp met de smalle kavels en paden te laten zien. Het was een geschenk van de gemeente Niedorp aan de inwoners van Barsingerhorn. Sinds 1993, toen Barsingerhorn een beschermd dorpsgezicht werd, is de tramabri een geliefde plek voor zowel mensen uit het dorp als voor wandelaars en fietsers die er even gaan zitten. Het is een vrij toegankelijke plek voor natuur, biodiversiteit, rust en dagrecreatie. Het merendeel van de Barsingerhorners wil dit graag in de huidige staat behouden, zoals blijkt uit de aan het college aangeboden petitie.

In de raadsvergadering van 2 november j.l. heeft de raad het amendement A-2017-21 van GroenLinks, Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon aangenomen. De raad besloot daarmee de wens van de inwoners van Barsingerhorn te respecteren, door in paragraaf 4. Grondbeleid, op pagina 56 van de programmabegroting 2018-2022, bij lopende projecten, vastgoed van vrijgekomen gemeentelijke gebouwen in voorbereiding, de tramabri en omgeving in Barsingerhorn te schrappen. Dit betekent dat de raad besloot om dit stukje grond in de huidige staat te behouden.

Op pagina 131 van het Integraal beheerplan openbare ruimte staat echter dat er plannen zijn om het in 2018 te verkopen. Tot onze verbazing bevestigde wethouder Theo Groot desgevraagd, tijdens de raadsvergadering van 19 december j.l., dat de tramabri en omgeving in Barsingerhorn weer te koop staan, nu de projectontwikkelaar die er recreatiewoningen wilde bouwen te kennen heeft gegeven er geen interesse meer voor te hebben. “Het is een stukje grond waar de gemeente iets mee moet,” zei de wethouder.

Vragen

 1. Moeten wij hieruit afleiden dat het college zich niets aantrekt van het raadsbesluit om de tramabri en omgeving in de huidige staat te behouden?
  Antwoord
  Dat is onjuist. Het college handelt naar het besluit van de raad.
 2. Zo ja, kunt u uitleggen waarom u zowel de wens van bijna alle inwoners van Barsingerhorn als de opdracht van de gemeenteraad wenst te negeren?
  Antwoord
  We negeren de wens van de inwoners niet. Er is voldaan aan het amendement van donderdag 2 november 2017. In navolging van het amendement is in overleg met de ontwikkelaar het plan teruggetrokken. Het college voert nu het accommodatiebeleid uit, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat betekent tevens dat de omliggende gronden ook niet meer worden verkocht.
 3. Zo nee, kunt u uitleggen waarom het college dan toch van mening lijkt te zijn dat de gemeente “iets moet” met de tramabri en omgeving in Barsingerhorn?
  Antwoord
  Het college bedoelt met die uitspraak dat de gemeente conform het accommodatiebeleid de tramabri wil overdragen aan een partij die de abri wil onderhouden. Gelet op het enorme draagvlak binnen het dorp en omgeving om de tramabri in huidige vorm te behouden, hoopt het college dat er een stichting in het leven wordt geroepen die de tramabri wil overnemen en gaat onderhouden.
 4. Wat is uw mening over de uitspraak dat het negeren van een besluit van de gemeenteraad afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur in het algemeen en van uw college in het bijzonder?
  Antwoord
  Er is absoluut geen sprake van het negeren van een uitspraak van de raad.

Met vriendelijke groet,

Jan Eichhorn                                W. Eppinga          J.R.A. Nawijn
GroenLinks Hollands Kroon      secretaris            burgemeester