Zorgen over de zorg

SV 1757 Geacht college,
Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed. Toch werden wij de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september Negatief resultaat bij Incluzio; op 16 september Incluzio: organisatie nog niet op orde; op 17 september Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten ons.

Vraag 1
Op 9 september berichtte Schagen FM over een negatief resultaat bij Incluzio in het tweede kwartaal van dit jaar, een tekort van 700.000 euro. De inkoop van zorg kostte meer dan was voorzien door Incluzio.

 

 • 1a. Klopt dit bericht?
  Antwoord 1A
  Dit bericht is correct.
 • 1b. Zo ja, wat is uw mening hierover en waarom heeft u de raad hiervan niet op de hoogte gesteld?
  Antwoord 1B
  U bent over dit tekort geïnformeerd in de managementrapportage van Incluzio. Het gaat om opstartkosten die door Incluzio zelf worden gedragen.
 • 1c. Heeft dit tekort gevolgen voor de zorgverlening in onze gemeente? Zo nee, hoe kan dat? Zo ja, welke gevolgen?
  Antwoord 1C
  Dit tekort is juist ontstaan omdat we aan elke inwoner de benodigde ondersteuning geven. Het heeft geen negatieve effecten op de zorgverlening.
 • 1d. Is er aanleiding om te denken dat de inkoop van zorg in het derde en vierde kwartaal niet tot een groot tekort leidt? Zo ja, waarop baseert u deze mening?
  Antwoord 1D
  Het reeds ontstane tekort wordt niet terugverdiend in de tweede helft van dit jaar. We verwachten niet dat het tekort oploopt.

Vraag 2
Schagen FM schrijft: “Het bedrijf ziet geen problemen voor de toekomst. Zo nodig zal het moederbedrijf Radar Incluzio aanvullende financiering verstrekken voor de operationele bedrijfsvoering.”

 • 2a. Klopt dit bericht?
  Antwoord 2A
  Ja, dit is correct. Rader/Incluzio is risicodragend en zal waar nodig ook investeren. Vanzelfsprekend is deze investering niet oneindig. Als daar aanleiding toe bestaat worden, binnen het contract, afspraken gemaakt over aanvullende financiering. Zie ook onder 2d.
 • 2b. Kan Incluzio het opgelopen tekort zelf inlopen?
  Antwoord 2B
  Zeker voor een groot deel. Over eventuele extra ondersteuning zijn we in gesprek met elkaar.
  2c. Zo ja, hoe kan dat zonder dat de dienstverlening daaronder lijdt?
  Antwoord 2C
  Zie het antwoord onder 1c. Het tekort is het gevolg van het direct verlenen van benodigde ondersteuning. Er zijn geen effecten op de dienstverlening.
  2d. Zo nee, wat gebeurt er als het moederbedrijf Radar niet bereid is om het tekort weg te werken.
  Antwoord 2D
  Radar/Incluzio toont deze bereidheid wel. In het contract staat echter aangegeven dat als er een substantiële toename van zorgvragen is, die niet te wijten is aan de bedrijfsvoering van Incluzio, Hollands Kroon deze toename financiert. Of deze afspraak van toepassing is, wordt op dit moment onderzocht.
 • 2e. Wat gebeurt er als er volgend kwartaal weer een tekort ontstaat?
  Antwoord 2E
  Zie het antwoord op vraag 2d.
 • 2f. Kunt u garanderen dat de zorg voor onze inwoners niet in gevaar komt?
  Antwoord 2F
  Ja.

Vraag 3
Op 16 september berichtte Schagen FM dat de organisatie van Incluzio nog niet op orde is, als gevolg van het afbreken van de samenwerking met Schagen.

 • 3a. Klopt het dat door het ontbreken van een goedlopende administratieve organisatie de betaling aan de zorgaanbieders tot midden juni vrijwel stilgelegen heeft en dat persoonsgebonden budgetten en indicaties niet of laat verstrekt zijn, met andere woorden dat zowel cliënten als zorgaanbieders maandenlang geen geld hebben ontvangen?
  Antwoord 3A
  Er hebben inderdaad minder betalingen plaatsgevonden in de periode april- juni. Dit had te maken met de opstartfase van het nieuwe administratieproces en (landelijk) onderhoud aan het berichtenverkeer (begin juni). Via dit berichtenverkeer komen facturen binnen bij de administratie. Over dit onderhoud zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd. Persoonsgebonden budgetten worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. De wijkteammedewerkers zetten de informatie klaar en deze wordt door de administratie aan de SVB doorgegeven. Hierin is zijn geen achterstanden ontstaan.
 • 3b. Zo ja, hoeveel cliënten en zorgaanbieders kregen hiermee te maken?
  Antwoord 3B
  Het betreft alleen de zorgaanbieders. Er zijn in deze periode van 23 zorgaanbieders facturen binnen gekomen.
 • 3c. Is bij u bekend of en zo ja hoeveel cliënten en zorgaanbieders hierdoor in financiële problemen zijn geraakt? Wat gaat u doen om deze problemen op te lossen?
  Antwoord 3C
  De zorgaanbieders die hebben aangegeven problemen te ervaren door het inregelen van ons administratieve proces, zijn alle door Incluzio bevoorschot.

Vraag 4
Op 17 september berichtte Schagen FM dat mensen die hulp nodig hebben lang moeten wachten op een reactie van het wijkteam. Zes dagen zou het gemiddelde zijn. Dat het zo lang duurt komt doordat er tussen de hulpvrager en de wijkteammedewerker een bureaudienst en coördinatoren zitten.

 • 4a. Klopt dit bericht?
  Antwoord 4A
  Sinds de bureaudienst intern is ondergebracht bij Incluzio, wordt gemiddeld binnen 1,7 werkdagen contact opgenomen met de inwoner in plaats van 2,6 werkdagen in het eerste kwartaal. Dan gaat het om contact tussen de bureaudienst en de inwoner.
  Het aantal dagen dat een inwoner met een melding moet wachten op contact met de wijkteammedewerker waarmee een afspraak wordt ingepland is echter wel toegenomen. Gemiddeld duurde dit in het tweede kwartaal 6,3 werkdagen. De grootste oorzaak van deze relatief lange wachttijd is het toegenomen aantal meldingen dat er over jeugd is binnengekomen. Dit wordt dus niet veroorzaakt door de bureaudienst. Uiteraard worden urgente meldingen waarbij de veiligheid of gezondheid van het kind in gevaar is in alle gevallen nog steeds direct doorgezet door de bureaudienst naar een wijkteammedewerker.
 • 4b. Zo ja, hoe lang is er sprake geweest van deze situatie?
  Antwoord 4A
  Er is contact binnen 1,7 dagen met een bureaudienstmedewerker. Dit valt binnen de wettelijke termijn en de contractafspraken. In dit contact wordt de situatie besproken en wordt ingeschat of er acuut actie noodzakelijk is. Zo niet, dan wordt afgesproken dat de wijkteammedewerker die de casus gaat oppakken contact opneemt met de melder. Dit duurde dan vervolgens gemiddeld 6,3 dagen.
 • 4c. Om tijdwinst te boeken is besloten meldingen sneller door te geven aan de wijkteammedewerkers, lezen wij. Prima, maar kunt u uitleggen waarom dit in onze moderne gemeente zo bureaucratisch is georganiseerd en waarom hier niet eerder aandacht aan is besteed?
  Antwoord 4C
  De organisatie is juist effectief en efficient. Het doel van de bureaudienst is om zo spoedig mogelijk contact te hebben met de inwoner en de triage te vormen met de inwoner en de wijkteammedewerkers.
 • 4d. Klopt het dat er nieuwe medewerkers aan het wijkteam zijn toegevoegd en dat hulpvragers nu niet meer gemiddeld zes dagen hoeven te wachten op een reactie van het wijkteam?
  Antwoord 4D
  Er zijn medewerkers toegevoegd om ervoor te zorgen dat er binnen 1,7 dagen contact is tussen wijkteam en inwoner. Tevens worden op dit moment wijkteammedewerkers geworven om de wachttijd op een afspraak ook korter te laten zijn.
 • 4e. Hoe lang is de gemiddelde wachttijd op dit moment? Kunt u dit met cijfers aantonen?
  Antwoord 4E
  Nieuwe cijfers volgen spoedig.

Met vriendelijke groet,

Jan Eichhorn                             M.M.J. van Gent
GroenLinks Hollands Kroon      wethouder Sociaal Domein

Zie ook: Hollands Kroon heeft een brede etalage, maar wat ligt er in de winkel?