Accommodatiebeleid: toekomst zwembaden

Hollands Kroon wil een leefbare en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en toeristen. Dit kan niet zonder goed bereikbare zwembaden. Zwemmen is een gezonde sport die voor bijna alle mensen toegankelijk is, van jong tot oud. GroenLinks vindt daarom dat de vier overdekte zwembaden in Breezand, Hippolytushoef, Wieringerwerf en Winkel open moeten blijven.

Op 25 november 2015 stelde het college voor om over te gaan tot gefaseerde sluiting van de zwembaden en toe te werken naar nieuwbouw. GroenLinks was daarmee niet eens en gelukkig gingen de andere fracties  hiermee ook niet akkoord. De raad bood particulier initiatief de kans om met een alternatief voorstel te komen. De deadline is inmiddels verstreken, maar de HOZE-groep geeft nu aan meer tijd nodig te hebben om de haalbaarheid van de tot nu toe ontwikkelde plannen te toetsen. Het college stelt echter voor om toch te besluiten om het HOZE-initiatief voor instandhouding van de zwembaden niet verder uit te werken en om over te gaan tot realisatie van een nieuw zwembad in Wieringerwerf en gefaseerde sluiting van alle andere zwembaden, waarbij de haalbaarheid van een wedstrijdbad nog wel wordt verkend. Verder vraagt het college de uitvoering van dit besluit in handen van het college te stellen met als opdracht de personele gevolgen en het behalen van de beoogde structurele besparing van 215.000 euro goed in de gaten te houden en daarnaast voor de uitvoering 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een plan voor een gefaseerde sluiting van de zwembaden ten laste de reserve onderhoud gemeentegebouwen.
 

Natuurlijk, zwembaden kosten veel en met het sluiten ervan bespaart de gemeente op de korte termijn veel geld. Dat klopt, maar kijken we dan alleen nog maar naar wat de dingen kosten en niet naar wat ze waard zijn? De gemeente kan ook andere keuzes maken. Op de lange termijn kan het sluiten van de zwembaden zelfs duurder uitvallen, omdat dit gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de huidige gebruikers. Zwembaden zijn een belangrijke basisvoorziening, een verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn de laatste tijd al veel voorzieningen verloren gegaan. Laten we de overdekte zwembaden in ieder geval wél overeind houden. Het college wil dolgraag dat onze jongeren in Hollands Kroon blijven wonen, dat ouderen gezond blijven en dat er meer toeristen naar onze gemeente komen. Maar toch trekt de gemeente haar handen af van alle voorzieningen die dit doel zouden kunnen realiseren. Dat begrijpen wij niet. 

GroenLinks kan niet instemmen met het collegevoorstel om over te gaan tot realisatie van een nieuw zwembad in Wieringerwerf en tot gefaseerde sluiting van alle andere zwembaden. Daarom ondersteunen wij het raadsbrede amendement A2017-04, waarmee HOZE de kans krijgt voor een verdere uitwerking van het initiatief voor de instandhouding van de zwembaden.
 

Noot achteraf:
De raad besloot op 2 mei om amendement A2017-04 aan te nemen. Dit houdt in:

  1. Het HOZE-initiatief voor instandhouding van de zwembaden verder uit te werken;
  2. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de HOZE-groep voor een onderzoeksbudget voor gedegen inspectie van technische installaties en onderzoek naar toekomstige onderhoudskosten;
  3. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de HOZE-groep voor een onderzoekbudget voor een onderzoek en advies inzake een gezamenlijk organisatieplan;
  4. Het college de opdracht te geven zich gedurende dit onderzoekstraject op te stellen als een proactieve projectregisseur;
  5. Voor de uitvoering van deze onderzoeken en adviezen een bedrag van 40.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud gemeentegebouwen;
  6. De HOZE-groep en het college voor dit gehele traject extra tijd te geven tot eind oktober 2017 zodat de het volledige voorstel besluitvormend kan worden behandeld bij de begroting.